Kontakt

Automobil Hotel 
ul. Płk. Stanisława Dąbka 13
30-732 Kraków

Telefon: 12 651 39 30 lub 665 99 99 04
E-mail:

 

Właścicielem i operatorem hotelu jest:
SN Sp. z o.o., ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica

 

 

Dojazd

Lokalizacja

Automobil Hotel *** Kraków położony jest zaledwie 8 km od Rynku Głównego i centrum Krakowa, a ok. 30 km od lotniska w Balicach (Kraków Airport). Zmotoryzowani w bardzo szybki i łatwy sposób mogą dotrzeć do autostrady A4 przy wylocie na Rzeszów.

Autostrada A4, ok. 6 km / 9 min

Zjedź z autostrady na węźle Bieżanów na IV obwodnicę Krakowa (S7). Jedź cały czas prosto - zgodnie z biegiem drogi ulica skręca w lewo - dalej prosto ul. Śliwaka, Christo Botewa, Rybitwy. Kierując się znakami informacyjnymi hotelu zawróć, a następnie skręć w prawo w ul. Płk. Dąbka.

Lotnisko Kraków – Airport (Balice), ok. 30 km / 25 min

Wjedź na autostradę A4 (kierunek: Rzeszów). Zjedź na 7 węźle – „węzeł Bieżanów”. Dalej podążaj wg wskazówek powyżej (Autostrada A4).

Centrum Krakowa, Rynek Główny, dworzec PKP, ok. 8 km / 12 minut

Centrum Krakowa jest dogodnie skomunikowane z Automobil Hotel ***. Udaj się na Rondo Mogilskie, zjedź z ronda w kierunku: Rzeszów, prosto przez kolejne Rondo Grzegórzeckie. Dalej cały czas prosto w kierunku Warszawa / Katowice, aż do ulicy Jana Surzyckiego i dalej Rybitwy. Z ul. Rybitwy skręć w prawo w ul. Płk. Dąbka.

Wskazówka

Z uwagi na dobrą jakość nawierzchni i łatwość dojazdu zalecamy dojazd do hotelu skręcając z ul. Rybitwy w ul. Płk. Dąbka.

POLITYKA PRYWATNOŚCI | INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L 2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1.  Administrator danych

Administratorem, Pani/Pana danych osobowych jest:
SN Sp. z o.o. ul. Częstochowska 6 32-085 Modlnica NIP: 513-02-34-006 REGON: 122754010
SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1.006.876,00 PLN

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres

2. Kategorie danych osobowych

 • Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości,
 • dane adresowe i teleadresowe,
 • wizerunek

3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

 1. realizacji umowy o sprzedaż towarów z odroczonym terminem płatności ceny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) RODO,
 2. realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa, w tym pełnomocnictwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i c) RODO,
 3. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) c) i f) RODO,
 4. ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO,
 5. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i  f) RODO,
 6. udokumentowania rozliczeń podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 7. monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f

4. Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Administratora:

 1. podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom skarbowym, sądom lub organom sądowym np. komornikom, organom ścigania lub organom powołanym do ochrony bezpieczeństwa publicznego,
 2. podmiotom współpracującym z Administratorem dla umożliwienia mu realizacji jego działalności bądź wspierających tą działalność, w ramach współpracy z tymi podmiotami, dotyczy to w szczególności banków badających zdolność kredytową Administratora, instytucjom finansowym stosującym zabezpieczenie swych należności w formie przelewu wierzytelności bądź ich przewłaszczenia na zabezpieczenie, doradców prawnych, podatkowych lub gospodarczych, 
 3. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, takim jak dostawcy usług informatycznych, dostawy towaru – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich tzn. położonych poza Unią Europejską, ani do żadnych organizacji międzynarodowych.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. rozpatrzenia wniosku o sprzedaż towarów z odroczonym terminem płatności oraz ważności zawartej na jego podstawie umowy, a po jej wygaśnięciu, przez czas trwającego obowiązku prawnego Administratora wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 4. przez który trwa zobowiązanie podatkowe Administratora związane z czynnością w związku z którą przetwarzane są dane osobowe.

7. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo do sprostowania danych osobowych,
 4. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych stanowi obowiązek umowny i jest konieczne w celu określonym w pkt. 3 powyżej, dla:

 1. zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub wykonania umowy,
 2. rozpatrzenia reklamacji a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji,
 3. otrzymywania ofert lub marketingu towarów oferowanych przez Administratora, w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z Administratorem, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania ofert lub skorzystania z udogodnień marketingu.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celach statystycznych, dla umożliwienia analizy funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych Administratora. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

10. Pliki Cookies

Administrator może stosować mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy użytkownik odwiedza stronę www serwisu. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych i monitorują ruch użytkowników i korzystanie przez nich z poszczególnych stron serwisu.


Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostawcy programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Administratora. Jednocześnie Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników poprzez linki umieszczone na stronach serwisu.